Zveme všechny spoluobčany na veřejné zasední Zastupitelstva města Hoštky, které se koná ve středu 25.září 2019 od 18.hodin v přízemí budovy Městského úřadu v Hoštce.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva  města Hoštky č. 5/2019

 Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu

Datum a čas: 25. 9. 2019 od 18 hodin

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6/2015, č. 18, 19, 20 a 21/2018, č. 3 a 4/2019

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 4/2019 

1.6 Program ZM č. 5/2019

2) Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2019

2.1 Hodnocení rozpočtu za 01 – 08/2019

2.2 Rozpočtové opatření č. 3/2019

3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 4/2019

4) Zpráva o činnosti Rady města za 07 – 09/2019

5) Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu

6) Diskuse a připomínky občanů

7) Různé

7.1 Termín pro opakované veřejné projednání územního plánu

7.2 Návštěva z města Elsterwerda

8) Změny majetku města

8.1 Odprodej p.p.č. 2/16 v k.ú. Kochovice

8.2 Směna p.p.č. 191/4, 199/2 a 199/9 za p.p.č. 199/3, 199/7, 199/4, 151/2, 150/2 a část 199/1, vše v k.ú. Hoštka

8.3 Odprodej částí p.p.č. 825, 2670/2, 2669/1 a 34/2, vše v k.ú. Hoštka

8.4 Odprodej p.p.č. 267/25 v k.ú. Hoštka

8.5 Směna pozemků v k.ú. Hoštka ( p.p.č. 54 a 55 SŽDC za 2693/2 města Hoštka s doplatkem

       39 tis. Kč (ceny stanoveny dle znaleckého posudku).

8.6 Bezúplatný převod části p.p.č. 586/2  v k.ú. Malešov u Hoštky

8.7 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

        č. IP-12-4010025/001 v k.ú. Hoštka

8.8 Žádost Státnímu pozemkovému úřadu o bezúplatné, popř. úplatné převody pozemků,

      které má město v pronájmu

9) Závěr