Do 21.1.2022 musí každá domácnost vyplnit SPECIFIKAČNÍ LIST a doručit jej na MěÚ Hoštka (osobně, emailem nebo vyplněním formuláře na webu města).

Svoz na staré nálepky bude fungovat do 31.3.2022.

Platba za osobu namísto platby za nádobu, bude znamenat pro samostatně žijící osoby a páry snížení poplatku. Naopak pro vícečlenné rodiny bude poplatek vyšší podle počtu poplatníků v bytě nebo nemovitosti. Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci bude stanoven obecně závaznou vyhláškou.

Tento specifikační list, ve kterém uvede každý plátce základní informace o poplatníkovi nebo plátci místního poplatku, objedná kapacitu sběrné nádoby na směsný komunální odpad, uvede počet poplatníků a četnost vývozu. Termín pro odevzdání vyplněného specifikačního listu je do 21. ledna 2022. Po zpracování objednávkového listu obdrží plátce složenku se splatností do konce března 2022. Poplatek je nutné zaplatit za každý byt nebo nemovitost a počet poplatníků. Samostatně žijící osoby mají i nadále možnost po zaplacení místního poplatku mít společnou sběrnou nádobu a mohou bydlet na různých adresách. Tuto skutečnost je však nutné uvést ve specifikačním listě.

specifikační list k vytištění:https://www.hostka.cz/dokumenty/likvidace-odpadu/3073-odpady-specifikacni-list-nove-ceny

 

 

Kopii vámi vyplněného spec. listu ON-LINE, obdržíte do vaší emailové schránky (pokud jí uvedete)

SVOZ KOMBI 1,2 SE TÝKÁ POUZE MALEŠOVA a VELEŠIC!!!!

 specifikační list on-line:

SPECIFIKAČNÍ LIST

pro objednání kapacity sběrné nádoby na směsný komunální odpad platný od 1. 1. 2022
Plátce vyplní jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo název, IČO, adresa u SVJ a BD.
Plátce vyplní jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo název, IČO, adresa u SVJ a BD. Pokud je adresa stejná jako v bodě 1, napište Stejná
Plátce uvede číslo účtu a kód banky nebo napište "složenkou"
Plátce uvede telefonní číslo
Plátce uvede emailovou adresu
Napište počet nádob
Počet osob v bytě nebo nemovitosti mimo osoby, která s nimi sdílí nádobu
Plátce uvede samostatně žijící osobu, která s ním sdílí nádobu a uvede jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození. Tato osoba musí mít zaplacený místní poplatek samostatně.
* Kombinovaný svoz 1 – zimní období 1x týdně, letní období 1x za 14 dní. ** Kombinovaný svoz 2 – zimní období 1x týdně, letní období 1x za 28 dní.

 

9. Sazba za 1 litr sběrné nádoby je 0,20 Kč

 Roční poplatek v Kč
Nádoba 110 litrů - plechová                
1 x za 28 dní    286 Kč            
1 x za 14 dní    572 Kč            
svoz kombi 1    880 Kč            
svoz kombi 2    770 Kč            
Nádoba 120 litrů - plastová    
1 x za 28 dní    312 Kč            
1 x za 14 dní    624 Kč            
svoz kombi 1    960 Kč            
svoz kombi 2    840 Kč            
Nádoba 240 litrů - plastová    
1 x za 28 dní    624 Kč            
1 x za 14 dní    1248 Kč            
svoz kombi 1    1920 Kč            
Jednorázový lístek Nádoba 110 a 120 litrů - 84,- Kč Nádoba 240 litrů - 2x lístek
Odpadní pytel

78,- Kč

10. Celková výše úhrady za osobu a rok Je určena jako součin počtu svozů za rok a dílčího poplatku
11. Způsob úhrady Složenkou nebo na č. účtu města Hoštky
12. Zúčtovací období  roční

 

Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích uvádí:

§ 10i Subjekt poplatku
Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

§ 10j Předmět poplatku
Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

§ 10n Plátce poplatku
(1) Plátcem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.
(2) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

 

Instrukce pro vyplnění objednávkového listu

Ad 1) Plátce vyplní jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození nebo název, IČO, adresa u SVJ a BD.

Ad 2) a) V případě, že je adresa svozového místa totožná s bodem 1 stačí napsat„Stejná s b. 1“.

     b) V případě, že plátce je samostatně žijící osoba a sdílí nádobu s jinou osobou, vyplní jméno osoby a adresu, u které budete odpad shromažďovat.

Ad 3) Plátce uvede číslo účtu a kód banky

Ad 4) Plátce uvede kapacitu sběrné nádoby a počet objednávaných nádob. Počet nádob vepište do řádku pod objem nádoby a zakroužkujte. I v případě jedné nádoby vepište jedničku a zakroužkujte.

Ad 5) Plátce uvede počet poplatníků (osob) v bytě nebo nemovitosti bez samostatně žijící osoby, která s ním sdílí nádobu.

Ad 6) Plátce uvede samostatně žijící osobu, která s ním sdílí nádobu a uvede jméno, příjmení, adresu bydliště, datum narození. Tato osoba musí mít zaplacený místní poplatek samostatně.

Ad 7) Plátce zakroužkuje četnost pravidelného svozu komunálního odpadu z domácnosti

 

Vyplněný objednávkový list odevzdejte MěÚ Hoštka osobně, do schránky na budově úřadu nebo poštou nejpozději do 21. ledna 2022.

Nevíte-li si rady, zaměstnanci úřadu vám poradí, nebo vám objednávkový list pomůžou vyplnit.