Vážení spoluobčané zveme vás na Zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se koná ve čtvrtek 9. března  2023 v 18. hod na sále Radnice v Hoštce.

Návrh programu zasedání:

Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Hoštky č. 3/2023
Místo konání: Kulturní sál Městského úřadu

Datum a čas: 9. 3. 2023 od 18 hodin

1) Zahájení a procedurální záležitosti

 1.1 Určení zapisovatele

 1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

 1.3 Schválení návrhové komise

 1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 10/2020, 13, 14, 15/2021 a 18, 19/2022

 1.5 Připomínky k zápisu ze zasedání ZM č.2/2022

 1.6 Program ZM č. 3/2023

 1.7 Neslučitelnost funkce člena zastupitelstva a zaměstnance městského úřadu

2) Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2022, 2023

 2.1 Hodnocení rozpočtu za 01 12/2022

 2.2 Uzavření veřejnoprávní smlouvy pro rok 2023 Centrum Mája z.s.

3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze zasedání ZM č.2/2022

4) Zprávy o činnosti

 4.1 Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM

 4.2 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM

5) Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu

6) Diskuse a připomínky občanů a zastupitelů

7) Různé

 7.1 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci

8) Závěr

Ke stažení v PDF