Stanovisko advokátky města Hoštky k vybírání poplatků za svoz odpadů.

Advokátka města Hoštky napsala:

Pokud jde o stanovisko kolegů, plně se s ním ztotožňuji, stanovisko odpovídá veškerým dostupným metodikám MVČR ( byť jsou pouze doporučující, nikoli závazné ) a praxi.

Rozhodnutí zastupitelstva ze dne 9.3. 2023, které jste mi poslal, ve vztahu k OZV vůbec ničeho neřeší a má pouze charakter jakéhosi konstatování. Za situace, kdy zde máme platnou a účinnou OZV, nezbývá než podle ní postupovat. Na OZV je třeba hledět jako na platnou a účinnou, jelikož příslušným orgánem nebylo rozhodnuto o opaku. Zrušit OZV může pouze příslušný soud nebo zastupitelstvo města formou vyhlášky.

Dokud předmětná OZV platí, musí městský úřad podle ní postupovat a poplatek vybírat. OZV je pro správce poplatku závazná. Stejně tak je platná a účinná OZV závazná pro město, ostatní jeho orgány, plátce a poplatníky poplatku atd.

Zatímco zavedení místního poplatku a podmínek pro jeho výběr je v dikci zastupitelstva, které v této oblasti rozhoduje v rámci samostatné působnosti vydáním příslušné OZV, správa a výběr místního poplatku je již přenesenou působností, kterou vykonává městský úřad a do níž nemůže zastupitelstvo zasahovat. Městský úřad je povinen postupovat při výběru místního poplatku v souladu s OZV, zákonem o místních poplatcích a daňovými předpisy.

Podle předmětného usnesení ZM, konkrétně Vy, jako starosta, nemůžete ve věci výběru místního poplatku činit vůbec nic a usnesení Vám ani žádné povinnosti neukládá. ZM konstatovalo, že nesouhlasí s vybíráním plateb za svoz komunálního odpadu pro rok 2023, avšak předmětnou OZV ponechalo v platnosti a samotné konstatování nesouhlasu nezakládá žádná práva ani povinnosti. Jde toliko o jakousi deklaraci názoru, aniž by však tento názor byl jakkoli zdůvodněn a aniž by byla řešena návaznost tohoto konstatování na další nezbytné otázky s tím související ( existence platné a účinné OZV ). To, čím se bude řídit vybírání místního poplatku v roce 2024 bude záviset na tom, jak bude nebo nebude naloženou s předmětnou OZV ( zda bude rušena, měněna apod. ).

Požadavek ZM ( který ale rozhodně nevyplývá z předmětného usnesení ZM ze dne 9.3. 2023, a který Vám byl tedy zřejmě tlumočen pouze ústně ), abyste vydal jakékoli nařízení MěÚ Hoštka, aby vrátil místní poplatky řádně vybrané na základě předmětné OZV a aby další poplatky v rozporu s předmětnou OZV nevybíral, rozhodně není legitimní, je v rozporu s OZV a souvisejícími právními předpisy a zcela postrádá též logiku.

Za aktuálního stavu věci nemáte ani povinnost, ale ani právo, jakékoli ZM požadované nařízení vydávat.

Pěkný den.

 

S pozdravem

Mgr. Petra Jirásková Málková, advokát