Vážení spoluobčané, zveme Vás na zasedání Zastupitelstva města Hoštka, které se bude konat dne 27.6. 2016 v 18:00 v obřadní místnosti na MěÚ Hoštka.

 

Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Hoštky č. 9/2016

 

1) Zahájení a procedurální záležitosti

 1. Určení zapisovatele
 2. Schválení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení návrhové komise
 4. Kontrola usnesení ze ZM č. 6/2015, ZM č. 7/2015 a č. 8/2016 
 5. Připomínky k zápisu ZM č. 8/2016
 6. Program ZM č. 9/2016

2) Program rozvoje obce na roky 2016 – 2020 (Hoštka PRO)

3) Blok informací k rozpočtu, hospodaření a majetku r. 2015

 1. Inventarizační zpráva města Hoštky za rok 2015
 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
 3. Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky města Hoštky

4) Blok informací k rozpočtu r. 2016

 1. Hodnocení rozpočtu za 01 – 05/2016
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2016

5) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 8/2016

6) Zpráva o činnosti Rady města za 04 – 06/2016

7) Rozvoj, úpravy a vylepšování vzhledu města a místních částí

8) Diskuse a připomínky občanů

9) Změny majetku města

10) Různé

 1. Hodnocení průběhu oslav výročí Hoštky a Kochovic
 2. Řešení dlužníků na nájemném a technických službách bytů ve vlastnictví města.
 3. OZV 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 4. Zajištění spolufinancování dotace (350 tis. Kč) na rekonstrukci veřejného osvětlení v Hoštce (ul. Malešovská a Klicperova)

11) Závěr