VEŘEJNÁ VÝZVA

Starosta města Hoštky, v souladu s ust. § 6 odst.2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto

vyzývá

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce-

úředníka/úřednici územního samosprávného celku na pozici EKONOM-ÚČETNÍ

Označení zaměstnavatele: Město Hoštka, okres Litoměřice, Ústecký kraj

Druh práce: Ekonom-účetní

Místo výkonu práce: Město Hoštka – zařazeno jako úředník

Platová třída odpovídající druhu sjednané práce (podle NV č. 564/2006 Sb.): 8-9. platová třída

                                                                                 

Pracovní úvazek: 1,0

Předpoklady pro výkon práce (podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb.):

-            fyzická osoba, která je občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt

-            věk minimálně 18 let

-            plná způsobilost k právním úkonům

-            bezúhonnost

-            ovládání jednacího jazyka

-            splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

Požadavky:

-            min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (ekonomické zaměření)

-            vynikající znalost v oblasti zákona o účetnictví, výkaznictví ÚSC

-            dobré znalosti v oblasti rozpočtové skladby

-            znalost v oblasti DPH

-            znalost zákona o finanční kontrole ve veřejné správě

-            znalost problematiky vztahu zřizovatel a příspěvková organizace

Další předpoklady pro výkon práce:                      

-      -             praxe ve veřejné správě výhodou

-      -             znalost práce na PC (Word, Excel, elektronická pošta, Internet)

-      -             znalost účetního software GORDIC výhodou

-      -             komunikativnost, vstřícný přístup k občanům

-      -             aplikační znalost zákona o obcích, DPH

-       -             schopnost analytického a logického myšlení, samostatné práce, práce v kolektivu

Náležitosti přihlášky zájemce:                     

-      -            jméno, příjmení a titul zájemce

-      -           datum a místo narození zájemce

-      -           státní příslušnost zájemce

-      -           místo trvalého pobytu zájemce

-      -           číslo občanského průkazu

-      -           datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

-      -          vlastní strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (vlastnoručně podepsaný)

-      -          ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-      -          výpis z Rejstříku trestů (ne starší jak tři měsíce)

-      -         doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem

-      -         další případné doklady dokazující způsobilost a schopnosti zájemce podle požadavků obce na výkon funkce

 

Předpokládaný termín nástupu do funkce:  1. 12. 2016

Lhůta pro podání přihlášky:   31. 10. 2016

 

Způsob podání přihlášky:                             

písemně - v zalepené obálce označené „Veřejná výzva – úředník – neotvírat“

 

Místo podání přihlášky:        

Městský úřad Hoštka

Nám. Svobody 2

411 72 Hoštka

V Hoštce dne 22.9.2016

Milan Konfršt, starosta města