Vážení spouobčané, zveme vás na zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se koná ve středu dne 14.6.2017 v 18:00 hodin v přízemí budovy městského úřadu.

Návrh programu:

Návrh programu zasedání Zastupitelstva

města Hoštky č. 14/2017

Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu

Datum a čas: 14. 6. 2017 od 18 hodin

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6 a 7/2015, ZM č. 9, 10, 11/2016 a 13/2017 

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 13/2017

1.6 Program ZM č. 14/2017

2) Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2016 a 2017

2.1 Schválení účetní závěrky r. 2016

2.2 Schválení Závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

2.3 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2017 – 2021

2.4 Hodnocení rozpočtu za 01 – 04/2017

2.5 Rozpočtové opatření č. 2/2017

2.6 Odpisy pohledávek vedených v účetnictví města Hoštky.

3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 13/2017

4) Zpráva o činnosti Rady města za 03 – 05/2017

5) Rozvoj města, místních částí a úpravy vzhledu

6) Diskuse a připomínky občanů

7) Změny majetku města

7.1 Prodej bytů č. 5, 6, 11 a č. 12 v Lužické ulici čp. 62

7.2 Odprodej p.p.č. 197/21 v k.ú. Kochovice

7.3 Směna p.p.č 778/9 a části p.p.č. 2673/5 za část p.p.č. 769/2, vše v k.ú. Hoštka

7.4 Směna p.p.č. 2693/2 za p.p.č 54 a p.p.č. 55, vše v k.ú. Hoštka

7.5 Odkoupení části st.p.č. 356/9 v k.ú. Hoštka

7.6 Odprodej p.p.č. 825, p.p.č. 34/2, p.p.č. 2747/1, p.p.č. 2669/1, p.p.č. 33 a p.p.č.

     2670/2, vše v k.ú. Hoštka

8) Různé

8.1 Informace k rozvoji ZŠ a MŠ

8.2 Kulatý stůl k umístění nových sportovišť a odpočinkové zóny u rybníka Podpěrák

8.3 Program rozvoje sportu 2017 – 2021

8.4 Vývoj dluhů na nájemném a službách, bytová problematika

       8.5 Dalším postupu po nezískání dotace na výstavbu Komunitního domu seniorů

8.6 Informace k Mobilnímu rozhlasu

8.7 Zajištění lékařských služeb po dobu zateplování lékařského domu

8.8 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru v roce 2016.

8.9 Informace o auditu MPSV a zajištění sociálních služeb.

9) Závěr