Zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se koná v pondělí dne 11.9.2017 v 18.00 hod. v obřadní místnosti Městského úřadu v Hoštce.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Hoštky č. 15/2017

 Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu      

Datum a čas: 11. 9. 2017 od 18 hodin

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6 a 7/2015, ZM č. 9, 10, 11/2016 a 14/2017 

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 14/2017

1.6 Program ZM č. 15/2017

2) 1. blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2017

2.1 Hodnocení rozpočtu za 01 – 07/2017

3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 14/2017

4) Zpráva o činnosti Rady města za 06 – 08/2017

5) Rozvoj města, místních částí a úpravy vzhledu

6) Diskuse a připomínky občanů

7) Změny majetku města

7.1 Odprodej p.p.č. 128/3 a 128/4, oba v k.ú. Hoštka

7.2 Záměr odkoupení st.p.č. 121/1, jehož součástí je stavba č.p. 207 na náměstí Svobody, st.p.č. 121/4, jehož součástí je stavba garáže a p.p.č. 121/5, vše v k.ú.Hoštka

7.3 Odprodej části p.p.č. 213/1 v k.ú. Kochovice dle geometrického plánu č. 314-25/2017

7.4 Odprodej společných prostor v č.p. 62 v ul. Lužická, Hoštka – Kochovice

7.5 Směna p.p.č. 739/3 za p.p.č. 579, 580 a 581/1, vše v k.ú. Malešov u Hoštky

7.6 Odkoupení st.p.č. 146, jehož součástí je stavba č.p. 191, st.p.č. 145, p.p.č. 2691/18 a p.p.č. 7, vše v k.ú. Hoštka

7.7 Záměr úplatného převodu p.p.č. 712/2, 712/3, 712/21, 712/27, 712/73 a 712/75 a st.p.č. 130, st.p.č. 131 a st.p.č. 132 vše v k.ú. Malešov u Hoštky.

8) Různé

8.1 Informace k rozvoji ZŠ a MŠ

8.2 Smlouva o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem Hoštka a obcí Drahobuz

8.3 Program rozvoje sportu 2017 – 2021

8.4 Odkanalizování Malešova a Velešic

8.5 Program rozvoje města 2016 – 2020

8.6 Výměna zastaralého a energeticky neefektivního veřejného osvětlení za nové s LED technologií

8.7 Rekonstrukce přízemí a zateplování lékařského domu

8.8 Polyfunkční komunitní centrum

8.9 Informace o sociálních službách města Hoštky

8.10 Vyhodnocení provozu sběrného dvora odpadů

9) 2. blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2017

9.1 Rozpočtové opatření č. 3/2017

10) Závěr