soutěž - ústřižKovka sběrného dvora v Hoštce

 

Město Hoštka vyhlašuje soutěž – ústřižkovku pro zlepšení využívání Sběrného dvora odpadů v Hoštce.

1.Ústřižek

 1. Každý občan města Hoštky a místních částí Kochovice, Malešov a Velešice, který odevzdá kovový odpad, dřevo, biologicky rozložitelný odpad, kartón, pneumatiky, objemný odpad, stavební suť, elektroodpad nebo nebezpečný odpad ve sběrném dvoře odpadů v Hoštce a dále osoby, které mají na katastru obce nemovitost (popř. nájemci nemovitostí a pozemků od města Hoštky) a vydané povolení od MěÚ Hoštka pro odevzdávání odpadů do sběrného dvora (chalupáři a zahrádkáři), obdrží od obsluhy sběrného dvora ústřižek ze šatnového bloku s číslem a s razítkem Městského úřadu Hoštka. Jedna osoba starší 18-ti let může dostat ústřižek v jeden den pouze jednou při odevzdání i více druhů odpadů. Ústřižky mají různé barvy.
 2. Ústřižky se nevydávají za odevzdání tříděného odpadu do nádob před sběrným dvorem.

2.Pravidla pro slosování ústřižků

 1. Slosování je určeno osobám starším 18 let.
 2. Losujeme vždy první pracovní pondělí v měsíci následujícím po skončení čtvrtletí, tj. v dubnu, červenci, říjnu a v lednu následujícího roku.
 3. Přesný termín losování bude předem zveřejněn.
 4. Do osudí budou vloženy druhé části od ústřižků, které byly vydány během uplynulého čtvrtletí. Slosování probíhá na Městském úřadu v Hoštce za přítomnosti zástupců veřejnosti a vyhlašovatele soutěže                                  

3.Výhry a jejich výplata

Pořadí výhry Předmět výhry

Četnost

v jednom slosování

1 Dárkové poukázky na nákup zboží v hodnotě 1.500,- Kč 1
2 Dárkové poukázky na nákup zboží v hodnotě 1.000,- Kč 1
3 Dárkové poukázky na nákup zboží v hodnotě    500,- Kč 1

 1. Informace o vyhrávajících ústřižcích bude zveřejněna ve vývěskách MěÚ, na elektronické úřední desce (webových stránkách města – \Dokumenty\Likvidace odpadů\Výherci losování), v hlášení místního a mobilního rozhlasu.

          b. Výhru lze předat pouze oproti předložení ústřižku s razítkem města, shodné barvy, shodného čísla a ve lhůtě 30 dní ode dne zveřejnění. Nevyzvednutá výhra bude rozpočítána rovným dílem k cenám pro příští slosování.

             

               4.Závěrečná ustanovení

 1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ústřižkovku kdykoliv změnit nebo zrušit, a to bez jakékoliv náhrady.
 2. Na výhru není právní nárok. Výhra nemůže být výherci proplacena v penězích, nebo formou jiného náhradního plnění.
 3. Vyhlašovatel ústřižkovky neodpovídá výherci za jakékoliv vady výhry získané v soutěži. Vyhlašovatel soutěže neodpovídá ani za případné škody vzniklé výherci v souvislosti s užíváním výhry. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Účast v soutěži a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná.
 4. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s těmito úplnými pravidly a uděluje následující souhlas se zpracováním osobních údajů: SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Tímto uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) souhlas se zpracováváním osobních údajů v rozsahu jméno a příjmení pro účely prezentace výsledků soutěže ve Zpravodaji města Hoštky a na . Soutěžící je oprávněn svůj souhlas odvolat, popř. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, což musí učinit písemnou formou s doručením do podatelny MěÚ Hoštka. Podání odvolání nebo námitky nezakládá oprávnění vyhlašovatele vyřadit soutěžícího ze slosování, jeho osobní údaje však nebudou uvedeny.

MěÚ Hoštka doporučuje občanům ústřižky za odevzdání odpadu ve sběrném dvoře dobře uschovat.

                                                                                                                                                             Milan Konfršt

                                                                                                                                                             starosta města