Vážení spoluobčané, zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hoštky, které se koná ve středu dne 16.5.2018 v přízemí budovy Městského úřadu v Hoštce od 18.hodin.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Hoštky č.19/2018

Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu

Datum a čas: 16. 5. 2018 od 18 hodin

 1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6/2015, č. 11/2016 a č. 18/2018

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 18/2018

1.6 Program ZM č. 19/2018

 2) Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2018

2.1 Hodnocení rozpočtu za 01 – 03/2018

 3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 18/2017

4) Zpráva o činnosti Rady města za 03 – 04/2018

5) Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu

6) Diskuse a připomínky občanů

 7) Změny majetku města

7.1 Změna záměru výstavby v lokalitě Pod křížkem

7.2 Smlouvy o zápůjčce kompostérů

7.3 Věcná břemena v rámci výstavby VVN 2x 110 kV Babylon - Štětí

7.4 Odkoupení části st.p.č. 62 v k.ú. Velešice u Hoštky

7.5 Odprodej části p.p.č. 114/1 v k.ú. Velešice u Hoštky

7.6 Odkoupení p.p.č. 1536/2 v k.ú. Hoštka

7.7 Odkoupení p.p.č. 349/4 dle GP v k.ú. Hoštka

7.8 Odkoupení p.p.č. 769/3 dle GP v k.ú. Hoštka

7.9 Odprodej p.p.č. 777 v k.ú. Hoštka

7.10 Odprodej p.p.č. 1, 771/9, 778/7 a části st.p.č. 414/1 v k.ú. Hoštka

7.11 Odprodej části p.p.č. 1/1 a p.p.č. 1/3 v k.ú. Malešov u Hoštky

 8) Různé

8.1 Přistoupení města Hoštky do Sdružení místních samospráv ČR

8.2 Připojení města Hoštky k projektu Stomatologická pohotovost města Mělník

9) Závěr