Zveme všechny spoluobčany na zasedání Zastupitelstva města Hoštka:

Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Hoštky č. 20/2018

Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu

Datum a čas: 21. 6. 2018 od 18 hodin

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu                                                                         

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6/2015, č. 18 a 19/2018

1.5 Připomínky k zápisu ZM č. 19/2018

1.6 Program ZM č. 20/2018

2) Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2017 a 2018

2.1 Přezkoumání hospodaření za rok 2017

2.2 Zpráva Finančního výboru k přezkoumání hospodaření za rok 2017

2.3 Schválení účetní závěrky r. 2017

2.4 Schválení Závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

2.5 Hodnocení rozpočtu za 01 – 05/2018

2.6 Připojení města Hoštky k projektu Stomatologická pohotovost Mělník

2.7 Žádost o účelovou dotaci prodejna Malešov

2.6 Rozpočtové opatření č. 1/2018

3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů ze ZM č. 19/2018

4) Zpráva o činnosti Rady města za 05 – 06/2018

5) Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu

6) Diskuse a připomínky občanů

7) Změny majetku města

7.1 Odprodej st.p.č. 174/2 jejíž součástí je bytový dům se šesti bytovými jednotkami v Litoměřické ul. č.p. 181, p.p.č. 296/1, části p.p.č. 2691/10 a části p.p.č. 2691/3 v k.ú. Hoštka

7.2 Odkoupení p.p.č. 769/3 dle GP v k.ú. Hoštka

7.3 Odprodej p.p.č. 777 v k.ú. Hoštka

7.4 Odprodej p.p.č. 186/19 v k.ú. Kochovice

7.5 Odprodej p.p.č. 186/19 v k.ú. Kochovice

7.6 Odprodej části 1/1 v k.ú. Malešov u Hoštky

7.7 Odprodej p.p.č. 32/4 v k.ú. Hoštka

7.8 Odkoupení p.p.č. 1536/2 v k.ú. Hoštka

8) Různé

  1. 1Informace o projektu „Modernizace učeben ZŠ Hoštka“

9) Závěr