Vážení spoluobčané, zveme vás na veřejné zasedání Zastupitelstva městka Hoštky, které se koná ve čtvrtek 27.12.2018 v 17 hodin v přízemí budovy MěÚ Hoštka.

Návrh programu zasedání Zastupitelstva města Hoštky č. 2/2018

Místo konání: Obřadní místnost Městského úřadu

Datum a čas: 27. 12. 2018 od 17:00 hod.

1) Zahájení a procedurální záležitosti

1.1 Určení zapisovatele

1.2 Schválení ověřovatelů zápisu                                                                                   

1.3 Schválení návrhové komise

1.4 Kontrola usnesení ze ZM č. 6/2015, č. 18, 19, 20 a 21/2018

1.5 Připomínky k zápisu ustavujícího ZM 2018

1.6 Schválení Programu ZM č. 2/2018

2) Blok informací k rozpočtu a hospodaření r. 2018

2.1 Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2018

2.2 Hodnocení rozpočtu za 01 – 11/2018

2.3 Rozpočtové opatření č. 3/2018

2.4 Rozhodnutí o poskytnutí účelově vázaných příspěvků členům zastupitelstva na základě Směrnice č. 3/2017 – Sociální fond

2.5 Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce.

2.6 Výsledky ankety - rozpočet

2.7 Návrh rozpočtu na rok 2019

3) Připomínky spoluobčanů a zastupitelů z ustavujícího ZM 2018

4) Zpráva o činnosti Rady města za 11 – 12/2018

5) Rozvoj města a místních částí a úpravy vzhledu

6) Diskuse a připomínky občanů

7) Změny majetku města

7.1 Odprodej p.p.č. 327/2 a p.p.č. 327/4 v k.ú. Hoštka

7.2 Odprodej st.p.č. 86/2 v k.ú. Velešice u Hoštky

7.3 Odprodej p.p.č. 661/2, 661/3, 661/4, 800/4, 800/5 dle GP č. 126-622/2017,

       vše v k.ú. Velešice u Hoštky

7.4 Odprodej p.p.č. 1107/1 a 1107/2, 1082/5, 1082/6 a 1108 dle GP č. 731-622/2017,

       vše v k.ú. Hoštka

7.5 Odkoupení p.p.č. 718/3 v k.ú. Hoštka

7.6 Odprodej p.p.č. 2691/22 v k.ú. Hoštka dle GP č. 748-59/2018 v k.ú. Hoštka

7.7 Odprodej části p.p.č. 1692/16 v k.ú. Malešov u Hoštky

8) Různé

  1. 1Plán práce Finančního výboru pro rok 2019
  2. 2Plán práce Kontrolního výboru pro rok 2019
  3. 3Zpráva předsedkyně Bytové komise za uplynulé období
  4. 4Výsledky ankety noční svícení
  5. 5Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019 na nákup nového dopravního automobilu pro SDH Malešov

9) Závěr