Pečovatelská služba města Hoštky je určena obyvatelům města Hoštka a jejich spádových oblastí Kochovice, Velešice a Malešov,

kteří mají sníženou soběstačnost způsobenou vyšším věkem, chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením a tuto pomoc jim nemohou, nechtějí nebo neumí zajistit rodinní příslušníci.

Sociální služba města Hoštky se řídí STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ( příloha č.1), které vycházejí ze zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním smyslem Standardů kvality sociální péče, je zajistit kvalitu poskytovaných sociálních služeb, aby nedocházelo ke zneužívání a porušování práv klienta.

Poslání a cíle sociální služby:

    √ podpora klienta udržet si co nejdéle soběstačnost

    √ spolupracovat s klientem a jeho rodinou

    √ umožnit klientům žít co nejdéle v přirozeném prostředí, být v kontaktu s rodinou a se svými známými a co nejdéle si zachovat svoje zvyklosti

    √ zkvalitňovat služby ze strany pracovníků

    √ vést klienta k soběstačnosti a samostatnosti

    √ spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace klienta

Pečovatelská služba je poskytována na základě podání tiskopisů

Žádosti jsou k dispozici na Městském úřadu Hoštka nebo v kanceláři pečovatelské služby Litoměřická čp. 201

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od:  7:00 – 15:30 hod

Náležitosti k poskytování pečovatelské služby:

    √ podání žádosti

    √ sociální šetření v přirozeném prostředí žadatele (byt)

    √ sepsání smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby

    √ individuální plánování potřeb žadatel

Úhrady za pečovatelské služby

Před začátkem poskytování služby je s klientem podepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby, přílohou k této smlouvě jsou Pravidla pro poskytování pečovatelské služby (příloha č.2) a  Sazebník úhrad úkonů PS (příloha č. 3), kde je stanovena výše úhrady v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 6  odst. 2

    √ Souhlas s provedenými úkony stvrzuje klient podpisem na výkazu úkonů.

    √ Kopii výkazu obdrží klient s vyúčtováním služeb, které je prováděno 1x měsíčně.

    √ Úhrada za poskytnuté úkony pečovatelské služby se platí, není-li ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby stanoveno jinak, v hotovosti, zpětně, jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, za který je úhrada účtována.

Úhrada za úkony je počítána podle skutečně spotřebovaného času potřebného k zajištění předmětného úkonu. Pokud doba, po kterou je úkon zajišťován, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.