Název

Město Hoštka

Důvod a způsob založení

Město Hoštka, se sídlem nám.Svobody 2, 411 72 Hoštka je územní samosprávnou jednotkou v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony ( viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a organizační řád obecního úřadu).

Podle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění vykonává město Hoštka pro daný správný obvod státní správu jako obec s pověřeným obecním úřadem.

Oganizační struktura

Zastupitelstvo

Komise a výbory

Rada města

Kontaktní spojení

Kontakt a úřední hodiny

Internetové stránky: http://www.hostka.cz

Oficiální emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podání dle zák.č. 106/1999 Sb : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: 4phbd4m

 • Technické parametry přijímaných datových zpráv
  Datové zprávy jsou přijímány ve formátech .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .txt, .rtf, .jpg, .jpeg, .png, .htm, .html, .xhtml.
  Maximální přípustná velikost přijímané zprávy nebo přílohy je 1.5 MByte
 • Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy
  Datové zprávy jsou přijímány na: FLASH DISK, CD-ROM, DVD-ROM
 • Postup v případě zjištění škodlivého kódu (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.) u přijaté datové zprávy.
  Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem atd.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 275156995/0300 vedený u ČSOB, příjmový účet

Číslo účtu: 1003741319/0800 vedený u ČS, odpady

 

IČO: 00263648

DIČ: CZ00263648

 

Dokumenty

Seznam dokumentů

Rozpočet

 

Podat žádost je možné:

 1. písemně na adresu: Městský úřad Hoštka, Nám. Svobody 2, 411 72  Hoštka
 2. prostřednictvím emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. jako přílohu k e-mailu
 3. v rámci úředních hodin osobně přes podatelnu Městského úřadu Hoštka

Příjem žádostí a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Fyzická osoba uvede v žádosti

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

Právnická osoba uvede

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

Věcně úřad posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že

 • je žádost nesrozumitelná,
 • není zřejmé, jaká informace je požadována,
 • nebo je formulována příliš obecně,

vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti magistrátu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může věcně příslušný odbor prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace.

Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od věcně příslušného odboru vyřizujícího žádost, nebo také konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami magistrátu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může magistrát města nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

V případě, že městský úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Městský úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“.

Městský úřad může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům městského úřadu nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí městského úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Dále může městský úřad omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji městský úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.

Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.

 

Příjem žádostí a dalších podání

Návrh, stížnost, žádost, podnět a další podání lze podat:

1. písemně na adrese:

Městský úřad Hoštka

Nám.Svobody 2

411 72 Hoštka

2. prostřednictvím e-mailové adresy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

3. osobně písemně nebo ústně na podatelně úřadu města:

 Pondělí:  9:00 - 17:00
 Úterý:  8:00 - 14:30
 Středa:  8:00 - 17:00
 Čtvrtek:  8:00 - 11:30
 Pátek:  8:00 - 12:00

K přijetí je kompetentní každý pracovník městského úřadu.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou evidovány na podatelně úřadu. Lze je podat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou.

Místo podání

Opravný prostředek se doručuje do sídla orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, osobně, elektronicky nebo prostřednictvím pošty na adresu:

Městský úřad Hoštka
nám.Svobody 2

411 72 Hoštka
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Identifikátor datové schránky – 4ph4m

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Druhy opravných prostředků

Opravné prostředky:

Řádné (tj. odvolání, odpor, námitky)

 • lze je uplatnit do doby, než rozhodnutí nabude právní moci
 • lhůta pro podání řádného opravného prostředku u správního rozhodnutí je vždy uvedena v části „Poučení“
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat

 Mimořádné (tj. obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení)

 • uplatnit je lze proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci
 • proti rozhodnutím v těchto případech lze podat opět odvolání

Osoby oprávněné k podání
Proti rozhodnutí města Hoštky má právo podat odvolání (pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se oprávněná osoba nevzdá práva na odvolání písemně nebo ústně do protokolu):

 1. účastník řízení
 2. zákonný zástupce účastníka řízení, který nemůže jednat samostatně
 3. ustanovený opatrovník
 4. zvolený zástupce na základě plné moci, kterou je třeba doložit

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí města Hoštky nebo jeho orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.

Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.

Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje.

Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.

Opravné prostředky podle Daňového řádu (dále jen DŘ)

Druhy opravných prostředků

Řádné (tj. odvolání, rozklad)

 • odvolání může podat příjemce rozhodnutí;
 • odvolání může být podáno proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak (§ 109 odst. 1 DŘ);
 • odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno ( § 109 odst. 3 Daňového řádu);
 • odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, přičemž je lze podat i v době před doručením rozhodnutí (§ 109 odst. 4 DŘ);
 • odvolání nemá odkladný účinek, pokud zákon nestanoví jinak (§ 109 odst. 5 DŘ);
 • odvolání musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti (§ 112 odst. 1 DŘ);
 • odvolatel může podané odvolání měnit, doplňovat nebo vzít zpět (§ 111 odst. 2 DŘ).

Mimořádné (tj. návrh na povolení obnovy řízení)

 • návrh na povolení obnovy řízení (§ 108 odst. 1 písm. b) DŘ) může uplatnit daňový subjekt proti již pravomocnému rozhodnutí správce daně;
 • návrh na povolení obnovy řízení lze uplatnit na základě zákonem stanovených důvodů a za splnění zákonem stanovených podmínek (§ 117 a 118 DŘ);
 • návrh na povolení obnovy řízení lze podat v subjektivní lhůtě, a to do 6 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o důvodech obnovy řízení, ale nejpozději v objektivní lhůtě stanovené pro povolení obnovy řízení (§ 118 odst. 2 a § 119 odst. 4 DŘ) - v návrhu musí být uvedeny okolnosti svědčící o dodržení lhůty pro jeho podání (§ 118 odst. 3 DŘ);
 • návrh na povolení obnovy řízení podává příjemce rozhodnutí u správce daně, který ve věci rozhodoval v prvním stupni (§ 118 odst. 1 DŘ).

Vydané rozhodnutí musí obsahovat poučení, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je tak možno učinit, u kterého správce daně se odvolání podává, spolu s upozorněním na případné vyloučení odkladného účinku. Jestliže poučení v rozhodnutí chybí, je neúplné nebo nesprávné poučení o tom, v jaké lhůtě se odvolání podává a/či u kterého správce daně, pak lze odvolání podat do tří měsíců ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje (odvolací lhůta tedy není 30denní, ale tříměsíční). Pokud v mezidobí stihne správce daně vydat opravné rozhodnutí podle § 104 DŘ, pak lze odvolání podat do 30 dnů ode dne doručení tohoto opravného rozhodnutí, nejdéle však do výše zmíněných tří měsíců.

Náležitosti odvolání

Odvolání musí obsahovat:

 • označení správce daně, který napadené rozhodnutí vydal,
 • označení odvolatele,
 • číslo jednací, popřípadě číslo platebního výměru nebo jinou jednoznačnou identifikaci rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje,
 • uvedení důvodů, v nichž jsou spatřovány nesprávnosti nebo nezákonnosti napadeného rozhodnutí,
 • označení důkazních prostředků k tvrzením o skutkovém stavu, která jsou uvedena v odvolání,
 • návrh na změnu nebo zrušení rozhodnutí,
 • je-li odvolání podáno písemně či ústně do protokolu, musí obsahovat podpis. Pokud je podáno datovou zprávou, pak musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem či odesláno prostřednictvím datové schránky.

 

Předpisy

 

Nejdůležitější používané předpisy

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 22/2004, o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydané právní předpisy

 
Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Náklady na pořízení kopií

1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4:

a) jednostranná ................................................................ 2 Kč

b) oboustranná ................................................................ 4 Kč

2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3:

a) jednostranná ................................................................ 4 Kč

b) oboustranná ................................................................ 8 Kč

3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 2 Kč

4. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A3, jednostranný) jedna stránka 4 Kč

5. Za tisk na barevné tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 4 Kč

6. Za tisk na barevné tiskárně (formát A3, jednostranný) jedna stránka 8 Kč

7. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání …………………..…….2 Kč

8. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

9. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

Náklady na opatření technických nosičů dat

1. CD, DVD (1ks) ................................................................................... 5 Kč

2. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se požaduje úhrada ve výši 210,-Kč za každou započatou hodinu práce 1 zaměstnance.

2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace.

3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii.

Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta města od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně městského úřadu v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet města č.275156995/0300.

4. Sazebník byl schválen usnesením Rady města č.90/2018 ze dne 23.5.2018.