Program rozvoje města Hoštky na období let 2021 až 2024 (dále také PRO) je základní dokument města, v němž jsou zakotveny hlavní rozvojové priority. Slouží k převedení plánů představitelů obce na její budoucnost do podoby přístupné všem občanům. PRO napomáhá efektivnímu využití vlastních finanční prostředků obce a zvyšuje možnosti využití dostupných dotací. Zapojením občanů do tvorby PRO umožňuje směřování rozvoje obce v souladu s jejich představami. Klíčovým procesem řízení rozvoje je plánování. Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace v obci a názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k jejich naplnění. Program rozvoje obce se zpracovává na období 4 -10 let. Dlouhodobý pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období 10-20 let.

Program rozvoje má za úkol následující:

  • naplňovat vizi všech společenství a postupně realizovat dlouhodobé cíle
  • koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících ve městě
  • prezentovat zaměření a činnost města finančním institucím, podnikatelům a ostatním možným partnerům
  • lépe prosazovat a chránit veřejný zájem
  • rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci
  • kvalifikovaně formulovat následné koncepční dokumenty
  • stanovit priority investičního programu

Program rozvoje vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých stránek města a jeho rozvojových příležitostí, jakož i identifikace příležitostí a existujících rizik. PRO dává přehled, jak se bude obec v nejbližší i vzdálenější budoucnosti rozvíjet, stanovuje cíle, priority a časové plány akcí. Je určen pro širokou veřejnost, spoluobčany našich obcí a zároveň pro všechny, kdo by chtěli v našem městě a jeho místních částech žít, nebo podnikat.

Volební období 2014 - 2018 fotogalerie

Vychází z programu městského zastupitelstva a současně navazuje na strategický plán rozvoje Ústeckého kraje. Je to dlouhodobý záměr přesahující volební období současného zastupitelstva, a proto je koncipován na základě veřejné diskuse a námětů spoluobčanů, kteří se tak na jeho zpracování podílí.

Představuje určitou formu dohody o tom, čeho chce město v nejbližších letech dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Rozvojový plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí změnit, a tím, co je možné realizovat. V našem případě jde o dosažení rovnováhy mezi zdroji, rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbanistických a kulturních hodnot. Rozvoj obce je záležitostí všech lidí, kteří v ní žijí, pracují, podnikají anebo i pouze sezónně přijíždějí trávit volný čas. Posilování vztahu jejich příslušnosti k obci a identifikace s ní jsou základními předpoklady spoluúčasti občanů na jejím rozvoji.

Záměry strategického plánu je možné uskutečnit pouze tehdy, přijme-li je za své celá komunita. Je nutné věnovat pozornost návrhům a přáním občanů, nepodléhat byrokracii a soustředit se na věcné řešení problémů, které občany tíží. Tento dokument není dogmatem. Bude průběžně konfrontován s reálnými možnostmi města a se zřetelem na ně aktualizován. Plán rozvoje není pouze politickou proklamací, je to důležitý nástroj řízení města. Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu, a programu investičních akcí.

Rovněž tak územní plán a jeho změny budou vycházet z rozvojového plánu jako z nadřazeného dokumentu. Plán rozvoje má za úkol následující: naplňovat vizi všech společenství a postupně realizovat dlouhodobé cíle koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících ve městě prezentovat zaměření a činnost města finančním institucím, podnikatelům a ostatním možným partnerům lépe prosazovat a chránit veřejný zájem rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci kvalifikovaně formulovat následné koncepční dokumenty stanovit priority investičního programu Strategický plán vychází z analýzy současného stavu, tj. zhodnocení silných a slabých stránek města a jeho rozvojových příležitostí, jakož i identifikace existujících rizik.

Vize města Hoštky: Město Hoštka bude úspěšné, prosperující sídlo přitažlivé pro své občany, pro podnikatele i návštěvníky. Město úhledně upravené, čisté, představující se jako atraktivní lokalita pro spokojené a klidné bydlení s bohatou nabídkou sportovních a společenských aktivit. Město urbanisticky harmonické, se zřetelem na ochranu životního prostředí, se spolehlivě fungující technickou infrastrukturou a vstřícnou veřejnou správou. Město ve kterém jsou občané spokojeni a žijí ve svém městě rádi.

Strategický program rozvoje je základní dokument každé obce schvalovaný Zastupitelstvem. Plán rozvoje města Hoštky pro období let 2010 – 2015 obsahuje v analytické části základní geografické, demografické, technické a ekonomické údaje, rozpočty a rozpočtové výhledy. Obsahuje rovněž Strategii dalšího rozvoje města, to znamená Prioritní projekty, Další rozvojové projekty a zdroje financování.

V Plánu rozvoje města Hoštky pro období let 2010 – 2015 je uvedeno 5 prioritních a 13 dalších rozvojových projektů. Na 5 prioritních projektů navazuje 27 dílčích projektů (opatření), která měla vést ke splnění jednotlivých prioritních projektů. V letech 2011 – 2014 byly z rozvojových projektů splněny pouze tři pod číslem 2.3. Rekonstrukce domu č. p. 1 a 2.9. Napojení na cyklostezky (cyklostezka Hoštka – Brzánky) a prioritní projekt s číslem 1. 5. s pěti dílčími projekty týkajících se rozvoje Základní a mateřské školy byl splněn zejména díky obětavosti ředitele Základní a mateřské školy. Ze zbývajících 22 dílčích projektů byly splněny pouze tři a další tři byly splněny jen částečně. Rozvojové projekty číslo 2.4., 2.5. a 2.6. byly splněny již v roce 2010.

Plán rozvoje města Hoštky byl schválen Zastupitelstvem města v roce 2010 a po celou dobu jeho platnosti do roku 2015 nebyl ani jednou aktualizován či upraven. Nedošlo ani k aktualizaci základních údajů o starostovi, místostarostovi a dalších členech Rady a Zastupitelstva města. Do dnešních dnů je v něm uveden starosta Miloš Gruber a ostatní členové s ním působící v Radě a Zastupitelstvu města. Rada města v období let 2010 – 2014 se nezabývala ani plněním, ani aktualizací a ani hodnocením Plánu rozvoje a tento dokument města byl zcela opomíjen.